آخرین امتحان کارشناسی

90/4/7

امتحان منابع تغذیه تموم شده...توی اتوبوس نشستم تا بیام آزادی....خانومه بقل دستیم،کل کیفشو گذاشته روی صندلی من...منم چسبیدم به پنجره....خیلی گرمه...کیفمو به زور بین خودمو پنجره‌ی داغ اتوبوس جا میدم....خانومه بقل دستیم بهم بد نگاه میکنه...بعدشم کیفشو با عصبانیت گذاشت رو پاش....نفهمیدم مقصر کی بود؟...حالا طلبکار کی بود؟....بدهکار کی شد؟.....؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید