باید برای یکشنبه پروپوزال آماده کنم...کلی عزا گرفتم....آخه سخته....الانم کلی سرچ کردم تا فرمتش دستم بیاد..استادمم همش ازم ایراد میگیره!

ناراحت