دخترک داخل سیاهی افتاده بود....سعی می کرد....تلاشش رو بیشتر می کرد....خودش رو به هر دری میزد.....اما.... افسوس که با هر تقلایی بیشتر در عمق سیاهی فرو میرفت!