بچه یک سال و نیمه..منه 24 ساله رو گذاشته سر کار! ... همه وسایلا و عروسکام که مال این خانومه!....لباسام هم ماله مامانشه!...تازه بهم میگه هوو!....من نفهمیدم ...من اومدم هووی این خانوم شدم....یا این اومد هووی من شد!

کافیه کتابامو روی مبل جا بذارم....از خواب که بیدار میشه..چشماش باز نشده..میدوئه میگه:" مال منه!"....اگر هم من فقط چند ثانیه دیر برسم...تمام صفحه های کتابم پر از خط خطی میشه!...البته اگه پاره نشه باید خدا رو شکر کرد.