شاید باید همه چیز رو بوسید و کنار گذاشت!

دارم رها می کنم!

دارم رها میشم!