با مامان رفتیم فیلم پرتقال خونی دیدیم...اونجوری که تبلیغات شده بود و من انتظار داشتم نبود....بد نبود....اما به اون خوبی هم نبود...اما اینکه با مامان بودم بهم کلی کیف داد.