دست های یخ زده دخترک با گرفتن استکان چایی، توی دستش، گرم شد...قلب یخ زده دخترک با چی گرم میشه؟