چه جالبه وقتی دختری پاک و سالم هست...به کسی راه نمیده...لقب ج... میگیره! چه دنیایی داریم که ملاک خوب بودن....آرایش ظاهری است نه آرایش درون!