خودش پشت سر همه فحش میده...اما تا دخترک چیزی میگه.....واویلا....