من

یه بطری آب...... چند تا شکلات

یه بطری آب...... یه تکه نون

یه بطری آب.....   ...