نمی دونم شرکت در جشنواره ایده های برتر خوبه یا نه؟..به هر حال باید شرکت کرد..شاید...!