آخر سر نفهمیدم صدای کامپیوتر من بود...یا در قابلمه که از تو آشپزخانه میاد؟!