بعضی از آدمها واقعا رو دارند.(یعنی خیلی پررو هستند!)