میگین اسلام باعث شد زن به آزادی برسه...حالا دارند به اسم اسلام، آزادی رو از زن میگیرند.

(رجوع شود به نامه ای که عده ای از اساتید علم و صنعت به مجلس نوشتند)