یه فاجعه!....فکر کن نهار آب گوشت باشه...حالا که فکر می کنی میشه شام یه چیز خوشمزه خورد...مامان مرغ بذاره!...وای ناراحت