امروز خواهرمو مجبور کردم که باهام تا بازار موبایل بیاد....فکر می کنید برای چی؟...برای اینکه پله برقی ببینم!