هر بار که استاد... را می بینم...باورم رو پر از امیدهای پوچ میکنه!