بهترین لذت دنیا اینه که .... شب ..... تا نزدیکیای صبح...بیدار باشی و .... کتاب بخونی!