امروز داشتم ایمیل هامو چک میکردم...از جمله زیر خوشم اومد:

بستنی قول و قرارهای امروزیست!
زودتر از آنچه که فکرش را بکنید آب می شوند!