دیشب همه آدمهایی که خواسته یا ناخواسته بهم بدی کردن رو بخشیدم.