امروز ژله گل درست کردم...بردم به بابا نشون دادم....گفت:" پس گلش کو؟؟؟!!!".