یعنی توی این تاریخ من کجام؟ چی کاره ام؟ اصلا زنده ام؟ و هزارن سوال دیگه....