شنبه 90/4/4

آدم تو دود پایانه آزادی...تو اوج گرمای تابستون....سیگار بکشه، واقعا شاهکاره!