نمی دونم مشکل چیه ؟

 نمی دونم چرا ؟

نمی دونم تا کی اینجوری میمونه  ؟

نمی دونم باید صادق و پاک بود ؟

نمی دونم ....؟

چرا... ؟

مشکل کجاست ؟