غبار کوچولو خیلی دلش گرفته...این روزا احساس زیادی بودن میکنه....فکر میکنه اصلا مفید نیست....اون واقعا پر از غم هست.