- به بابام میگم منم ترور کنند...شهید بشم...برام گریه می کنی؟...میگه:" نه!" تعجب

- چقدر خوبه آدم یه دوست کانتر خارجی داشته باشه....براش همه هزینه ها رو در میاره.

- با دوستم مریم که داشتیم تلفنی حرف میزدیم..به این نتیجه رسیدیم که ازدواج نکنیم....بریم خارج پناهنده بشیم؟؟!!..البته من خودم خیلی برام مهم نیست که ایران باشم یا خارج....شاید برم یه سر پیش خالم؟؟!!...اگه بابام بزاره.

- ظهر خواهرم اومده پیغام مامان رو بهم بده....میگه قرصاتو خوردی دیوونه نشی؟!...اینم خواهره من دارم؟....حالا قرصام چی بوده؟؟؟...مولتی ویتامین، B1، قرص آهن بهمراه یه سری مکمل غذایی!

- درو باز کردم....بچه خواهرم بهم میگه:" قُل قُلی!"...اینم جای سلامشه!

- توی راه...توی ماشین....داشتم موزیک گوش میکردم...بابام فکر میکرد من نمیشنوم...هی بهم گیر میداد...حتی نا نداشتم جواب بدم که من میشنوم!

- همین!