وقتی بچه بودم..دوست داشتم زودتر بزرگتر بشم...حالا که بزرگ شدم...دلم میخواد برگردم به همون روزای کودکیم...روزایی که فارغ از هر چیز و هر کس بودم.