هنوز خستگی امتحان سه شنبه از تنم در نیومده بازم باید عین...(سانسور شد)...درس بخونم...کمی خسته شدم!