من نمی دونم چرا شما مردا انقدر علاقه شدید به حیات وحش مستند دارید....بابای من نشسته پای تلویزیون.....خوردن یه پرنده به وسیله یه مار رو داره نگاه می کنه...همچینم غرقش شده که نگو!...منم از اون ور داشتم پای تلفن برای هوو شعر میخوندم....نمیتونستم به بابا اعتراض کنم...هر چند فایده ای هم نداره...فقط تونستم حرفمو در دو زمینه به کرسی بشونم...موقع شام: 1- اخبار، 2- دیدن حیات وحش....مطلقا ممنوع هست!