این لباسم خود خاله(یعنی من) برای نی نی دوختم...آخه امسال تولد یک سالگیش براش، تولد کفش دوزکی گرفتیم.