همش کارای سخت از آدم میخوان...بعدم بهم خورده میگیرند...بابا من اصلا دلم نمیخواد جواب تلفنهای خونه رو بدم....فکر کنم نیازه یه دعوا راه بندازم...تا دیگه منتظر نباشن من تلفن بر دارم....من نمی خوام تلفن جواب بدم!....مامانم زور میگه....خب خودتون جواب تلفنو بدیدناراحت!...به همین راحتی اعصاب آدمو داغون می کنند...بعدم میگند چقدر یخی!