من همیشه به خواهرم میگم سر راهیه..اونم به من میگه....از اونجایی که من از بچگیام عکس ندارم...به من بیشتر میگه....منم به خاطر اینکه گروه خونیه خواهرم مثل ماها نیست...بهش میگم سر راهی....دیشب داشتیم دوباره با هم ...منو خواهرم تلفنی حرف میزدیم...بهش گفتم تو سر راهی هستی...گفتش:"نه من نیستم....چون چشمای بچم...رنگ چشمای باباست"...منم که زیر بار سر راهی بودن نرفتم...آخر به نتیجه رسیدیم که برادرم سر راهیه!....حالا قرار شد....هر موقع بچه من و داداشم هم دنیا اومد...به چشمای بچه ها نگاه کنیم...چشمای بچه هر کدوم که رنگی نشد...یعنی اون سر راهی بودهنیشخند....فعلا نتیجه گرفتیم خواهرم سر راهی نیست...حالا موندیم منو برادرم!