بمیرید با این سیگارتون!

(لااقل اگه میخوای بکشی...راه نیفت توی خیابون...دود اون لعنتیتو به خورد مردم بدی....یه گوشه بایست...اون کوفتیو بکش...بعد راه برو!)