با اینکه به خاطر اینکه نی نی دیروز حالش بد...امروزم پیش ما موند...اما دوست داشتم اینجا بودن...من عاشق خانوادم هستم...همیشه دوست دارم همه دور هم باشیم....پارسال که فقط من و مامان و بابا بودیم ...یه جوری بود...اما امسال که خواهرم اینا با نی نی بودن...خیلی کیف داد.